OVERPELT (Hoofdzetel), Leopoldlaan 44, 3900 Overpelt | Erkenning 2587

Andere

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

 

Dit beleid geldt voor AUTORIJSCHOOL HENDRIKS nv. De hoofdzetel van AUTORIJSCHOOL HENDRIKS nv is gevestigd te Overpelt, Leopoldlaan 44, tel. +32 11 80 98 80.  Deze verklaring is van toepassing op de website van AUTORIJSCHOOL HENDRIKS nv en alle andere portaaltoepassingen waarmee AUTORIJSCHOOL HENDRIKS nv communiceert.

Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we bij AUTORIJSCHOOL HENDRIKS nv contactgegevens en persoonlijke gegevens bijhouden en gebruiken. Hierbij willen we uiteraard uw privacy maximaal respecteren. We streven er dan ook naar in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming).

Verwerkingsdoeleinden : AUTORIJSCHOOL HENDRIKS nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de noodzakelijke bedrijfsvoering (opleiding naar rijbewijs, afspraken examencentra, verplichtingen in kader van rijschool wetgeving).  Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we vanzelfsprekend uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking : Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

 

Overmaken aan derden : Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte (vb. Examencentrum);

Autorijschool Hendriks nv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode : De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, fiscaliteit en onze toezichthoudende bestuurlijke overheid, nl. Vlaamse Overheid MOW).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens : De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Direct marketing : De gegevens zullen niet gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing.

 

Vragen:  Met alle vragen omtrent persoonsgegevens kan u terecht op onderstaand e-mailadres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hier kunt u de persoon bereiken die als primaire taak heeft uw rechten te verzekeren.

Klacht : De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


Over ons

Sinds 1965 organiseert Rijschool Hendriks opleidingen voor het behalen van een rijbewijs in de provincie Limburg en in een deel van de provincie Antwerpen.

We zijn ook lid van

federdrive 0001

transportacademy 0000

Contact

Mail: info@hendriksrijschool.be

OVERPELT (Hoofdzetel), Tel: 011/80.98.80
LOMMEL, Tel: 011/54.53.91
EKSEL,Tel: 011/80.98.80
HAMONT, Tel: 011/44.70.65
BALEN, Tel: 014/81.24.23
MEERHOUT, Tel: 014/30.86.93
Rijschool Hendriks andere vestigingen
HendriksAutorijschool
Taxi Hendriks
taxiHendriks